M3/6A - Fisa masurii - galconstantacentru.ro
Vineri, 08-12-2023 10:26:50
galconstantacentru.ro

M3/6A - Fisa masurii

FIȘA MĂSURII

 

Denumirea măsurii : Investiții în afaceri non-agricole
CODUL Măsurii – M 3/ 6A

Tipul măsurii:  INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii

Justificare si corelare cu analiza SWOT: Această măsură este fundamentată pe o alternativă strategică de tip W0, care urmăreşte să îmbunătăţească punctele slabe ale zonei pentru a genera posibilităţi şi/sau să fructifice oportunităţile pentru dezvoltare. Au fost identificate următoarele arii problematice/oportunităţi ce vizează activităţile non-agricole:

-           Slaba ocupare a forţei de muncă în cadrul sectorului non-agricol. Cea mai mare pondere a populaţiei active se înregistrează în domeniul agricol. De aici apare necesitatea de a promova și dezvolta activități economice non-agricole, oferind locuitorilor șansa unor câștiguri suplimentare, premisa creării de noi locuri de muncă în zonă și reducerea decalajelor dintre rural și urban.

-           Potenţialul turistic este slab valorificat. Teritoriul GAL Constanța Centru se caracterizează printr-o infrastructură turistică insuficient dezvoltată din cauza faptului că politicile de dezvoltare ale turismului la nivel județean s-au concentrat exclusiv pe dezvoltarea litoralului nu și în interiorul județului Constanța, aspect care poate fi ameliorat prin dezvoltarea turismului local cu accent pe evidențierea particularităților naturale și culturale ale regiunii având în vedere faptul că în teritoriu există numeroase obiective de patrimoniu, precum și zone Natura 2000.

-           Localizarea teritoriului reprezintă o oportunitate turistică şi economică. Teritoriul are o importanţă geostrategică aparte fiind localizat în aproprierea unor mari pieţe urbane (oraşele Constanţa, Tulcea, Medgidia) şi a Canalului Dunăre-Marea Neagră (porturile Constanţa, Agigea, Cernavodă), ceea ce permite extinderea serviciilor/producţiei locale dincolo de delimitările teritoriale ale GAL Constanţa Centru. Infrastructura de drumuri naţionale şi judeţene este de asemenea propice atragerii de turişti sau pentru desfăşurarea serviciilor de distribuţie mărfuri, prin teritoriu trecând şoseaua de centură a Constanţei şi autostrada  Bucureşti – Constanţa, care oferă un acces fluent traficului dinspre Bucureşti şi nordul ţării înspre teritoriul GAL Constanţa Centru.

-           Atragerea turiștilor pentru excursiile de sfârșit de săptămână. Excursiile în afara localității sunt foarte puțin populare în municipiul Constanța, care ar putea furniza cea mai mare parte a turiștilor pentru un city-break, care să asigure un aflux de turiști și în afara sezonului estival. Pentru atragerea acestui tip de turiști este necesară dezvoltarea unor activități anexe vizitării siturilor istorice sau naturale: experimentarea diverselor meșteșuguri, a lucrărilor agricole într-un mod tradițional, vizite la ferme turistice, practicarea sporturilor și în aer liber (ciclism, trekking, caiac/canoe, navomodelism pe lacuri, tir cu arcul, călărie etc.) amenajarea de spații pentru diverse activități (parcuri de aventură, terenuri de paintball etc.). Spațiile largi, disponibile, frumoase permit amenajarea cu ușurință a unor terenuri cu astfel de destinații. Agricultura și zootehnia pot contribui prin o ofertă de produse ecologice, din ce în ce mai cerute pe piață.

-           Includerea teritoriului în circuitul turistic naţional şi internaţional reprezintă o altă oportunitate a zonei. Includerea zonelor Natura 2000, a siturilor arheologice sau a clădirilor din patrimoniul cultural-istoric într-un circuit turistic local-judeţean-naţional va conduce la creşterea numărului de turişti din zonă. Militarii de la baza militară americană din comuna Mihail Kogălniceanu pot participa de asemenea la dezvoltarea potenţialului agroturistic, prin invitarea rudelor sau prietenilor în teritoriu.

-           Păstrarea și promovarea identității locale. În teritoriul GAL Constanța Centru au fost identificate o serie de tradiții și obiceiuri specifice datorate diversității etnice (ex. luptele tătărești – lupte küreș).

-           Posibilitatea creşterii numărului de locuri de muncă prin facilitarea accesului la finanţare a microîntreprinderilor. Sprijinul acordat pentru furnizarea de stimulente de dezvoltare a antreprenoriatului rural, pentru a genera locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea afacerilor rurale, prin înfiinţarea de servicii cu potenţial de creştere sau de activităţi de producţie, ca de exemplu, dotarea pentru transformarea şi prelucrarea produselor agricole pentru turismul rural şi agro-turism, cu accent pe produse specifice, tradiţionale şi regionale sau investiţiile în serviciile sanitar veterinare şi medicale va spori oportunităţile de angajare/veniturile şi vor contribui la reducerea diferenţei dintre nivelul veniturilor rurale şi cel al veniturilor urbane.

Această măsură va contribui la creșterea calității vieții și la absorbția surplusului de muncă din agricultură. O astfel de intervenţie va avea un impact pozitiv asupra populaţiei active care nu va mai fi tributară agriculturii de (semi)subzistenţă, oferind perspective de venituri noi și stabile. De altfel, diversificarea şi creşterea veniturilor corelate cu posibilităţile de angajare pe termen lung, angajarea în alte sectoare decât cel al agriculturii şi implicarea socială, sunt legate de dezvoltarea durabilă a sectorului de afaceri în mediul rural.

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:

 • Diversificarea economiei rurale, dezvoltarea economică a zonelor rurale și eradicarea sărăciei;
 • Dezvoltarea serviciilor pentru populație și alte activități economice;
 • Crearea și menținerea locurilor de muncă.

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.           Măsura corespunde obiectivelor art. 19 - Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6A – Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 5 prin punctul (6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M3 este complementară cu M1 – Înfiintare și modernizare exploatații agricole, M2 – Instalarea tinerilor fermieri și M4 – Investiții în infrastructura socială, întrucât beneficiarii direcți/indirecți ai acesteia se regăsesc și în celelalte două măsuri. Prin faptul că M1 și M2 sunt complementare cu M3 este respectat criteriul de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3 este sinergică cu M4 – Investiții în infrastructura socială, cu  M5 – Sprijin pentru conservarea patrimoniului și  M6 – Investiții în infrastructura de bază la scară mică, deoarece toate aceste măsurile vizează îmbunătățirea calității vieții și creșterea accesului populației la infrastructura de bază a teritoriului, contribuind împreună la realizarea priorității de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Deoarece aceste patru măsuri contribuie la aceeași prioritate, respectiv P6, se respectă criteriul de selecție CS 4.1: Sinergia dintre măsurile propuse.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la:

 • Stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activități de producție non-agricole din teritoriul GAL Constanța Centru;
 • Stimularea agroturismului și dezvoltarea de activități anexe vizitării siturilor istorice sau naturale;
 • Dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

Măsura vizează încurajarea și susținerea întreprinzătorilor din domeniul non-agricol pentru înființarea și/sau dezvoltarea activităților neagricole în comunele din teritoriul GAL Constanța Centru. Măsura se adresează exclusiv acelor activități sau operațiuni deficitare.

Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigură desfacerea activității proprii pe teritoriul a două sau mai multe UAT-uri din GAL. Măsura vizează încurajarea și susținerea agroturismului.

3. Trimiteri la alte acte legislative

 • Reg (UE) 1407/2013 privind aplicarea art. 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor a ajutoarele de  minimis;
 • Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014;
 • Ordonanța de urgență nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale cu modificările și completările ulterioare;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate din spațiul rural (start-ups);
 • Fermieri sau membrii unei gospodării agricole, care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități non-agricole în teritoriul GAL Constanța Centru în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi și întreprinderi mici. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Beneficiari indirecți:

 • Persoanele din categoria populației active aflate în căutarea unui loc de muncă, angajaţii, consumatorii finali ai produselor printre care şi tinerii, administraţia locală care încasează taxe mai mari ca urmare a dezvoltării afacerilor la nivel local, furnizorii entităţilor juridice etc.

Complementarietatea M3/6A: prezenta măsură se adresează celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M1/2A, M2/2B sau M4/6B, după cum urmează:

 • beneficiari direcți: fermierii care au beneficiat de sprijin în cadrul măsurilor M1/2A, M2/2B și care își diversifică activitatea agricolă existentă către activități non-agricole (vezi pct.8.1); persoanele juridice private care au obținut finanțare prin M4/6B, care se regăsesc și în categoria beneficiarilor eligibili din cadrul prezentei măsuri (micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente și nou înființate din spațiul rural) și care doresc să își modernizeze activitatea non-agricolă;
 • beneficiari indirecți: angajații, consumatorii finali ai produselor din teritoriul GAL Constanța Centru din cadrul măsurilor M1/2A și M2/2B care pot demara o activitate non-agricolă; persoanele care au fost angajate în urma implementării măsurii M4/6B pot la rândul lor să înființeze/modernizeze o afacere non-agricolă în teritoriul GAL Constanța Centru.

5. Tip de sprijin în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile specifice:

 • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • Investiții intangibile: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci;
 • Înființarea/modernizarea de firme de profil non-agricol productive (ex. industria ușoară) și de servicii pentru populația zonei (ex. servicii de croitorie, cizmărie, reparații mașini, unelte și obiecte casnice, investiții în producerea de energie regenerabilă, etc) ;
 • Înființarea de ateliere/cooperative meșteșugărești;
 • Construcția, extinderea și/sau modernizarea și dotarea agropensiunilor și a altor structuri de primire turistică (camping, sat de vacanță, bungalow-uri etc.);
 • Înființarea/modernizarea/dotarea de activități de agrement (trasee turistice, parcuri tematice de tip paint-ball, aventuri, etc).

Acțiuni neeligibile:

 • Cheltuieli specifice de înființare și funcționare a întreprinderilor (obținerea avizelor de funcționare, taxe de autorizare, salarii angajați, cheltuieli administrative, etc);
 • Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand;
 • Prestarea de servicii agricole;
 • Producția de electricitate din biomasă ca și activitate economică.

7. Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite;
 • Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul GAL Constanţa Centru, iar activitatea va fi desfășurată în teritoriul GAL;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.

8. Criterii de selecție

 • Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole;
 • Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, producție, agroturism, etc);
 • Principiul stimulării activităților turistice prin prioritizarea proiectelor care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu arii naturale protejate sau proiectele care includ organizarea de ateliere și activități de păstrare și promovare a identității locale (obiceiuri și tradiții locale);
 • Principiul creării și menținerii locurilor de muncă stabile prin investiții adecvate;
 • Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice.

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) și  rata sprijinului

Proiectele din cadrul acestei sub-măsuri sunt din categoria operațiunilor generatoare de venit. Beneficiarii sprijinului sunt agenți economici care necesită sprijin pentru dezvoltare și care pot crea și menține noi locuri de muncă.

Intensitatea sprijinului va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile din proiect. Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprinsă între 5.000 și 200.000 euro.

Valoare și intensitatea sprijinului au fost stabilite în funcție de:

-           Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  Această măsură de sprijin pentru crearea de noi locuri de muncă  și dezvoltarea activităților non-agricole rezultă dintr-o strategie de tip WO, prin care slăbiciunile zonei sunt diminuate pentru a profita la maxim de oportunitățile oferite de mediul extern. Prioritatea pe care este încadrată această măsură, P6, ocupă o pondere de 53,30 % din totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare,având în vedere faptul că GAL Constanța Centru dispune de un buget redus (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită având în vedere ponderea de maxim 20% privind cheltuielile de funcționare și animare ale asociației și păstrarea unei pondere echilibrate între domeniul privat și între domeniul public și societatea civilă. Astfel, din restul de 80% disponibili pentru a fi alocați pe cele 3 priorități identificate la nivelul GAL, 51% au fost direcționați către domeniul privat, acesta fiind motorul de bază al economiei GAL Constanța Centru și 49% pentru domeniul public și societatea civilă, deoarece pentru ca investițiile private să continue să se dezvolte este nevoie de o utilizare eficientă a resurselor GAL-ului care să-i confere acestuia un plus de valoare și o creștere a calității vieții populației.

-           Specificul local și importanța strategică: teritoriul GAL Constanța Centru are un caracter agrar, ponderea cea mai mare a ocupării forței de muncă pe domenii de activitate fiind direcționată către sectorul agricol. Alocarea bugetară aferentă acestei măsuri dorește să diminueze o parte din punctele slabe ale zonei privind reprezentarea limitată a afacerilor non-agricole din mediul rural. Din analiza diagnostic a rezultat faptul că la nivelul activităților care nu vizează agricultura, majoritatea populației din GAL Constanța Centru este proporționată în sectorul comerțului, industriei prelucrătoare, construcții, hoteluri și restaurante. Prin urmare se dorește stimularea acestora, precum și oferirea de oportunități micilor antreprenori care să poată să își deschidă o afacere în mediul rural cum ar fi: înființarea unei firme de catering, a unui mic atelier de tâmplărie sau de croitorie, un atelier de vulcanizare, o spălătorie, un cabinet de contabilitate, o pensiune agroturistică, activități de agrement care să asigure diversitatea în zonă, cu alte cuvinte afaceri care se pot deschide cu o contribuție proprie minimă, la care se va adăuga sprijinul provenit din partea GAL Constanța Centru. Aplicarea contribuției proprii îi va responsabiliza pe potențialii beneficiari pentru o gestionare eficientă a propriei afaceri.

10. Indicatori de monitorizare

 • Locuri de muncă nou create.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro