M4/6B - Fisa masurii - galconstantacentru.ro
Joi, 07-07-2022 07:03:41
galconstantacentru.ro

M4/6B - Fisa masurii

FIȘA MĂSURII

Denumirea măsurii : Investiții în infrastructura socială
CODUL Măsurii – M 4/ 6B

Tipul măsurii:  INVESTIȚII

SERVICII

1. Descrierea generală a măsurii

Justificare și corelare cu analiza SWOT. Această măsură este fundamentată pe o aternativă strategică de tip WT care minimizează slăbiciunile zonei și evită sau minimizează amenințările mediilor exterioare. Din analiza SWOT au rezultat următoarele:

-           Serviciile sociale din teritoriul GAL Constanța Centru sunt insuficient dezvoltate, fiind nevoie de măsuri specifice care să ajute comunitățile segregate/grupurile vulnerabile pentru a se integra pe piața muncii și pentru a crește nivelul de trai și de educație al acestora.

-           Zone sărace în proporție de 56%. În teritoriul GAL Constanța Centru au fost identificate localități cu un indice de dezvoltare umană locală sub 55, aspect care arată preponderența zonelor sărace (comunele Pantelimon, Siliștea, Târgușor, Vulturu, Grădina). La această încadrare contribuie nivelul scăzut de trai al populației care indică o rată a sărăciei de 33,3% în anul 2014, în creștere în intervalul de analiză 2011-2014 și abandonul școlar, 1453 de persoane din teritoriul GAL nu au absolvit nici o școală, iar 877 dintre aceștia sunt analfabeți, aspecte care conduc la o participare redusă şi la un acces limitat la piaţa muncii și prin urmare la venituri mici, risc ridicat de sărăcie şi excluziune socială.

-           Riscul excluderii sociale a locuitorilor din zonă din cauza nivelului redus de educație al acestora și a gradului ridicat de analfabetizare.          

Una dintre soluțiile identificate pentru diminuarea acestor puncte slabe și amenințări constă în îmbunătățirea egalității de șanse pentru grupurile vulnerabile și reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială din comunitățile marginalizate. Aceste comunități se caracterizează prin:

 • Preponderența unei anumite etnii (în special a romilor)

Teritoriul GAL Constanța Centru poate fi văzut ca un mozaic confesional și etnic caracter conferit de existența minorităților din zonă (romi, turci, tătari, bulgari, macedoneni, maghiari, germani) care reprezintă 9% din totalul populației GAL. Dintre aceste minorități, conform Recensământului populației din anul 2011, rezultă că 1.480 cetățeni sunt de etnie romă și reprezintă 4% din populația totală a GAL Constanța Centru, concentrați în comunele Castelu (343 romi), Cuza-Vodă (770 romi), Lumina (123) și Mihail Kogălniceanu (244 romi). Pe măsura scăderii populației de români, pe fondul migrației lor către oraș, a început creșterea populației de rudari ajungându-se ca în prezent romii (rudarii și pletoșii) să dețină o pondere ridicată din populația satului Cuza Vodă. Aceștia constituie grupul cel mai marginalizat pentru care este nevoie de asistență socială pentru o incluziune activă, pentru combaterea discriminării și promovării egalității de șanse.

 • Așezări informale (locuitorii nu dețin acte de proprietate)și lipsa utilităților de bază

Din datele primite de la primăriile partenere, rezultă faptul că o mare parte din cetățenii aparținând minorității rome nu au acte de proprietate și nu pot fi luați în evidență pentru plata taxelor și impozitelor locale, aceștia construindu-și în mod abuziv locuințe pe terenurile primăriei. Din cauza acestei condiții, multe astfel de locuinte nu beneficiează de furnizarea serviciilor de bază (apă, canal, electricitate).

La acestea se adaugă așezările aflate la o distanță apreciabilă de restul așezărilor, distanță care este greu de acoperit din cauza calității proaste a drumurilor, a lipsei mijloacelor de transport sau din cauza altor factori care pot îngreuna deplasarea în anumite condiții, de exemplu drumuri impracticabile atunci când condițiile meteo sunt nefavorabile (ploaie, ninsoare), așezări despărțite printr-o graniță naturală (râu, deal) sau de alte “granițe” (de genul căilor ferate) care se constituie un pericol; lipsa, calitatea necorespunzătoare a mijloacelor de transport sau distanța mare (neacoperită de mijloace de transport) până la unități de infrastructură socială (școli, unități medicale); existența unei infrastructuri segregate (de ex. școli sau clase în care învață numai copii romi) în condițiile în care structura populației nu justifică acest lucru;  calitatea foarte proastă a locuințelor (locuințe insalubre, nesigure, densitate mare); așezări situate într-un teritoriu neadecvat locuirii (pe malul râurilor, sub liniile de înaltă tensiune, lângă gropi de gunoi).

Prin această măsură este îndeplinit criteriul de selecție CS 3.1 ”SDL prevede cel puțin o măsură dedicată investițiilor în infrastructura socială” și criteriul de selecție CS 3.2 ”SDL prevede cel puțin o măsură dedicată acțiunilor pentru integrarea minorităților locale (în special minoritatea romă).

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:

 • Creșterea calității vieții și eradicarea sărăciei;
 • Dezvoltarea serviciilor sociale pentru populație;
 • Cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite;
 • Crearea de locuri de muncă.

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 5, prin punctul 6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M4 este complementară cu PO CU 5.2, întrucât ambele măsuri vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și de excluziune socială din comunitățile marginalizate. Prin urmare proiectele soft integrate vor fi finanțate prin PO CU, iar proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin PNDR.  M4 mai este complementară cu M3 – Investiții în afaceri non-agricole, deoarece vizează același beneficiar indirect: persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cu M5 – Sprijin pentru dezvoltarea patrimoniului și cu M6 – Investiții în infrastructura de bază la scară mică deoarece printre beneficiarii direcți ai acestor măsuri se află și beneficiarii direcți ai M4 (ONG-uri, comunele și asociațiile acestora, etc) iar beneficiarii indirecți sunt comuni tuturor măsurilor - populația locală, persoanele active din mediul rural. Prin faptul că PO CU 5.2, M3, M5 și M6 sunt complementare cu M4 este respectat criteriul de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M4 este sinergică cu M3 – Investiții în afaceri non-agricole, M5 – Sprijin pentru conservarea patrimoniului, M6 – Investiții în infrastructura de bază la scară mică, deoarece toate aceste măsurile vizează îmbunătățirea calității vieții și creșterea accesului populației la infrastructura de bază a teritoriului și contribuie împreună la realizarea priorității de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.  Deoarece aceste patru măsuri contribuie la aceeași prioritate este atins criteriul de selecție CS 4.1 Sinergia dintre măsurile propuse.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Măsura contribuie la consolidarea identității și a profilului local, la îmbunătățirea egalității de șanse pentru tineri, femei, persoane de etnie romă, alte persoane care fac parte din comunitățile segregate. Prin susținerea și sprijinirea activității beneficiarilor cu profil social se vor crea premisele dezvoltării capacității antreprenoriale a beneficiarilor indirecți din cadrul grupului țintă vizat.

Caracterul inovativ al măsurii derivă din următoarele: ● Energia clădirii (apă caldă, energie electrică) să fie generată cu ajutorul panourilor solare/fotovoltaice amplasate pe acoperiș; ● Hrana să provină de la firme de catering/producători locali/ cooperative din teritoriul GAL; ● În cadrul investițiilor sociale pot fi asigurate toate serviciile prevăzute de legislația în vigoare.

3. Trimiteri la alte acte legislative

 • Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. Nr. 1407/2013;
 • Legislația națională în vigoare cu incidență în domeniile infrastructură socială, sărăcie și incluziune socială, minorități prevăzută în Ghidul solicitantului pentru participarea la selecția SDL.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

 • Societatea civilă: asociații/ong-uri definite conform legislației în vigoare care reprezintă interesele unor minorități/ grupuri defavorizate/ comunități segregate;
 • Autorități publice locale și asociațiile acestora;
 • GAL-ul pentru anumite operațiuni de interes public pentru comunitate și teritoriul identificat în SDL, pentru care nici un alt solicitant nu își manifestă interesul. În acest caz se aplică toate măsurile de evitare a conflictului de interese;
 • Parteneriate formate din autorități publice locale, ONG-uri, persoane juridice, întreprinderi sociale;
 • Unități de cult;
 • Persoane juridice private.

Beneficiari indirecți: populația locală, persoane active din mediul rural; persoanele aparținând categoriilor defavorizate: romi, tineri, femei, persoane în căutarea unui loc de muncă, șomeri, etc)

Complementarietatea M4/6B: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura PO CU 5.2, M3/6A, M5/6B sau M6/6B, după cum urmează: beneficiari direcți/indirecți:●autoritățile locale cu responsabilități în domeniu în parteneriat cu actorii sociali relevanți sau furnizorii de servicii sociale care au accesat PO CU 5.2 având în vedere faptul că proiectele soft integrate vor fi finanțate prin PO CU, iar proiectele de infrastructură vor fi finanțate prin PNDR, M4/6B;● persoanele juridice private care au accesat M3/6A, care își desfășoară activitatea în teritoriul GAL Constanța Centru; ● autoritățile publice locale și asociațiile acestora, societăți și întreprinderi private, ONG-uri, unități de cult, parteneriate care au beneficiat de sprijin în cadrul M5/6B și M6/6B care doresc să acceseze M4/6B cu condiția să fie sau să se înregistreze ca furnizor de servicii sociale.

5. Tip de sprijin în conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Acțiuni eligibile specifice: construcţia/ reabilitarea/ modernizarea și dotarea tuturor instituțiilor de asistență socială din nomenclatorul aprobat prin HG 867/2015 atât individual cât și în centre care să grupeze mai multe activități; Cheltuieli legate de proiectare și consultanță.

Acțiuni neeligibile:

 • Cheltuieli cu achiziționarea de bunuri și echipamente second-hand.
 • Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia: costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305 / 2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane;
 • Cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;
 • În cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare;
 • Cheltuieli neeligibile în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303 / 2013 și anume: dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite; taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare.
 • Prin această măsură nu se poate finanța infrastructura de tip rezidențial.

7. Condiții de eligibilitate

 • Investiția va fi realizată în teritoriul GAL Constanța Centru;
 • Beneficiarul trebuie să aibă sediul/punctul de lucru/sucursala/filiala în teritoriul GAL Constanța Centru. Beneficiarul direct poate fi și o entitate din afara teritoriului GAL Constanța Centru în parteneriat cu o altă entitate cu sediul/punctul de lucru/sucursala/filiala în teritoriul GAL;
 • Terenul/clădirea pe care se construiește/reabilitează/modernizează trebuie să fie în proprietatea solicitantului sau concesionat pe o perioadă de minim 49 ani;
 • Proiectele de infrastructură socială trebuie să asigure funcționarea prin operaționalizarea infrastructurii de către o entitate acreditată ca furnizor de servicii sociale; solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili, să fie furnizor de servicii sociale sau să se angajeze că se acreditează până la semnarea contractului de finanțare;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau incapacitate de plată;
 • Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată;
 • Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; sustenabilitatea proiectelor depuse în cadrul măsurilor de finanțare a infrastructurii sociale va fi asigurată din surse proprii sau din alte surse de finanțare, precum accesarea Axei 5 POCU;
 • Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltare locală/județeană aprobată.

8. Criterii de selecție

 • Principiul creării și menținerii de noi locuri de muncă;
 • Principiul utilității proiectului: solicitantul va justifica utilitatea proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul de reședință;
 • Principiul adresabilității: prin grupul țintă vizat de proiect se vor avea în vedere comunitățile, respectiv populația romă din teritoriul GAL Constanța Centru;
 • Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă.

Principiile de selectie vor fi detaliate suplimentar în Ghidul Solicitantului și vor avea în vedere prevederile art. 49 al R(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanților, o mai bună utilizare a resurselor financiare și direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală.

9. Sume (aplicabile) și  rata sprijinului

Proiectele pentru care aplicații, din cadrul acestei măsuri, sunt comune, parteneriate, unități de cult, întreprinderi sociale, fac parte din categoria operațiunilor negeneratoare de venit motiv pentru care intensitatea sprijinului va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile din proiect. În cazul în care activitatea solicitantului va fi generatoare de venit, intensitatea sprijinului va fi de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi cuprins între 5.000 și 46.000 euro, ținând cont de bugetul disponibil pentru implementarea SDL.

Se vor aplica regulile ajutorului de stat, dacă va fi cazul.

Valoarea sprijinului a fost stabilită având în vedere următoarele considerente:

-           Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  Prioritatea  pe care este încadrată această măsură - P6, ocupă o pondere de 53,30 % din totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare,având în vedere faptul că GAL Constanța Centru dispune de un buget redus (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită după cum urmează: 20% pentru cheltuielile de funcționare și animare ale GAL și restul de 80% vor fi alocați pe cele 3 priorități de dezvoltare locală propuse prin SDL astfel - 51% pentru domeniul privat, acesta fiind motorul de bază al economiei GAL Constanța Centru și 49% pentru domeniul public și societatea civilă, deoarece pentru ca investițiile private să continue să se dezvolte este nevoie de o utilizare eficientă a resurselor GAL-ului care să-i confere acestuia un plus de valoare și o creștere a calității vieții populației. De asemenea, având în vedere faptul că prezenta măsură este complementară cu măsura PO CU, 5.2, prin intermediul căreia poate obține finanțare pentru investițiile soft, suma angajată pentru investițiile hard specifice acestei măsuri vor fi relativ reduse (maxim 46.000 euro), dar suficiente pentru realizarea unei investiții minime care să fie în folosul comunității.

-           S-a optat pentru bugetarea acestei măsuri ținând cont de faptul că beneficiarii cheie vor fi grupurile vulnerabile, prin urmare proiectul deservește întregii comunități locale pentru că ajută la creșterea calității vieții și la incluziune socială.

10. Indicatori de monitorizare:Locuri de muncă nou create; ● Populația netă care beneficiează de servicii/infrastructuri îmbunătățite.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro