M5/6B - Fisa masurii - galconstantacentru.ro
Vineri, 08-12-2023 11:23:21
galconstantacentru.ro

M5/6B - Fisa masurii

FIȘA MĂSURII

Denumirea măsurii: Sprijin pentru conservarea patrimoniului
Codul masurii - M5/6B
Tipul măsurii: INVESTIȚII/ SERVICII

1.Descrierea generală a măsurii

Justificare și corelare cu analiza SWOT: Această măsură este fundamentată pe o alternativă strategică de tip SO care utilizează avantajele zonei pentru a profita la maxim de oportunitățile oferite de mediul extern și WT orientată spre reducerea punctelor slabe și a amenințărilor. Au fost identificate următoarele caracteristici din analiza SWOT:

 • Teritoriul GAL Constanța Centru reprezintă un important centru ale moștenirii culturale (păstrarea tradițiilor, a obiceiurilor, arta meșteșugurilor, ansambluri de biserici, situri arheologice, centre istorice etc.) și adăpostește o bogată cultură tradițională, o arhitectură diversă și un mod de viață bazat pe valori tradiționale. Patrimoniul cultural reprezintă ansamblul resurselor moștenite, identificate ca atare, indiferent de regimul de proprietate asupra acestora și care reprezintă o mărturie și o expresie a valorilor, credințelor, cunoștințelor și tradițiilor aflate în continuă evoluție. Patrimoniul este un factor important pentru păstrarea identităţii valorilor culturale şi naţionale, de dezvoltare sustenabilă, coeziune şi incluziune socială.
 • Utilizarea resurselor locale într-un mod durabil și echilibrat prin investiții pentru protejarea, prin întreținerea, restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural și natural de interes local (așezăminte monahale, așezăminte culturale – cămine culturale, etc) și prin conservarea tradițiilor și obiceiurilor prin creșterea numărului de activități tradiționale, culturale și de promovare a teritoriului.
 • Creşterea atractivității zonelor rurale, atât pentru populația rurală cât și pentru turişti prin acțiuni inovative de punere în valoare a patrimoniului local. O mai bună recunoaștere și protecţie a moştenirii culturale și naturale ar duce la intensificarea gradului de identificare al populației rurale cu zonele în care trăiesc și a dorinței acestora de a rămâne în spațiul rural, diminuând astfel dorința de a emigra către zonele urbane.

În completarea necesității implementării acestei măsuri vine studiul realizat asupra teritoriului GAL Constanța Centru prin care s-au identificat o serie de disfuncții și vulnerabilități în domeniul patrimoniului local. Obiectivele de patrimoniu cultural și natural al satelor se află într-o stare de degradare din cauza mai multor factori, dintre care cei mai importanți sunt: neștiința și nepăsarea autorităților, absența voinței politice, proasta gestionare a patrimoniului de către autorități; nerespectarea legislației; lipsa fondurilor pentru sprijinirea proprietarilor; lipsa personalului de control din instituțiile publice și lipsa specialiștilor.

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:

 • Cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite;
 • Creșterea atractivității zonei;
 • Conservarea patrimoniului cultural și a tradițiilor locale;
 • Creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural sprijinite.

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 – Servicii de bază și reînoirea satelor în zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 5, prin punctul 6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M5 este complementară cu M4 – Investiții în infrastructura socială și cu M6 –Investiții în infrastructura de bază la scară mică, întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale, iar printre beneficiarii direcți ai acestor măsuri se află și beneficiarii direcți ai M5 (ONG-uri, comunele și asociațiile acestora, etc) iar beneficiarii indirecți sunt comuni tuturor măsurilor - populația locală, persoanele active din mediul rural. Prin faptul că M4 și M6 sunt complementare cu M5 este respectat criteriul de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M5 este sinergică cu M3 – Investiții în afaceri non-agricole, M4 – Investiții în infrastructura socială și cu M6 – Investiții în infrastructura de bază la scară mică, întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale și contribuie împreună la realizarea priorității de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Deoarece aceste patru măsuri contribuie la aceeași prioritate este atins criteriul de selecție CS 4.1 Sinergia dintre măsurile propuse.

2.Valoarea adăugată a măsurii

Conservarea și valorificarea patrimoniului construit și imaterial contribuie semnificativ nu numai la îmbunătățirea calității vieții la nivel local, dar în același timp ar putea reprezenta un obiectiv turistic cu potențial ridicat, fiind obligatorie introducerea clădirilor reabilitate sau a bunurilor reabilitate și funcționalizate în circuitul turistic, asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local construit.

Încurajarea parteneriatelor între actorii publici și privați din teritoriu, păstrarea identității locale, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how.

Caracterul inovativ al măsurii derivă din:

 • Energia clădirii (apă caldă, energie electrică) să fie generată cu ajutorul panourilor solare/fotovoltaice amplasate pe acoperiș;
 • Întreprinderile sociale înființate să valorifice resursele locale și să contribuie la promovarea identității locale (meșteșuguri, etc)
 • În cadrul centrelor meșteșugărești pot funcționa mai mult de două ateliere meșteșugărești;
 • În cadrul evenimentelor sătești pot fi promovate produsele locale, inclusiv produsele tradiționale;
 • Punerea în valoare a investițiilor în domeniul cultural se realizează în cadrul evenimentelor culturale.

3.Trimiteri la alte acte legislative

 • Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. Nr. 1407/2013;
 • Legislația națională cu incidență în domeniul cultural și economic.

 

 

4.Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți:

Entități publice: Comunele; instituții ale administrației publice locale, instituții publice proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu, etc)

Entități private:

 • Societăți și întreprinderi private, ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult, proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu), sau care prezintă document încheiat la notariat care atestă dreptul de administrare asupra obiectivului ce se va restaura/consolida/conserva, pe o perioadă de minim 10 ani de la depunerea cererii de finanțare;
 • Societăți și întreprinderi private, ONG-uri care au calitățile necesare, pot aplica pentru elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale, întocmirea listei de obiective de interes local; societăți și întreprinderi private, ONG-uri care pot aplica pentru reabilitarea, renovarea, dotarea de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale; reabilitarea și refuncționalizarea de obiective/construcții (de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;
 • Cultele religioase pot aplica pentru proiectele care urmăresc includerea unei clădiri pe lista de monumente, precum și pentru restaurarea bisericilor, cimitirelor și a altor obiective aflate în proprietatea parohiilor;
 • ONG-uri care nu sunt proprietari de clădiri vechi (case, clădiri gospodărești, case tradiționale, case muzeu) dar care prezintă un acord/convenție scrisă între ONG și persoanele fizice proprietari de clădiri vechi/construcții tradiționale, în cadrul căruia proprietarul își asumă obligația de a nu înstrăina clădirea/construcția tradițională și de a nu modifica aspectul/funcționalitatea clădirii/construcției tradiționale pe o perioadă de minim 5 ani de la terminarea lucrărilor de renovare/reabilitare/darea în funcțiune a clădirii/ construcției tradiționale, precum și faptul că va asigura vizitabilitatea imobilului sau părții de imobil renovat;
 • Parteneriat fără personalitate juridică – entitate publică sau privată juridică semnatară a acordului de parteneriat cu sediul social/punct de lucru/sucursală în teritoriul acoperit de GAL.

Beneficiar indirecți: populația locală, persoanele active din mediul rural.

Complementarietatea M5/6B: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M4/6B sau M6/6B, după cum urmează:

 • beneficiari direcți: autorități publice locale și asociațiile acestora, societăți și întreprinderi private, ONG-uri, unități de cult, parteneriate care au beneficiat de finanțare în cadrul M4/6B și care vor să acceseze M5/6B; comunele și asociațiile acestora care au beneficiat de finanțare în cadrul M6/6B și care vor să acceseze M5/6B.
 • beneficiarii indirecți: persoanele active din mediul rural care s-au aflat în grupul țintă al M4/6B sau M6/6B și vor să acceseze M5/6B, respectiv investiții în infrastructura socială și educațională.

 

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013)

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

Pentru proiecte de investiții:

Acțiuni imateriale: Proiectare, elaborarea documentației tehnico-economice conform H.G.28/2008; servicii de consultanță pentru managementul proiectelor; elaborarea documentației pentru includerea pe lista de monumente; elaborarea de studii și proiecte, istoriografii locale; întocmirea listei obiectivelor de interes local; acțiuni de promovare și marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, participare la târguri de profil, achiziția și montarea de panouri informative/direcționale etc)

Acțiuni materiale:

 • Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete);
 • Lucrări construcții-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii;
 • Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost depreciat;
 • Reabilitarea, renovarea, dotarea* de spații destinate păstrării și transmiterii de meșteșuguri, tradiții și alte tipuri de activități tradiționale; reabilitarea și refuncționalizarea de obiective/construcții (de exemplu mori de apă sau prese de ulei, cuptoare de ars cărămidă, etc), care păstrează caracteristicile patrimoniului construit tradițional, autentic;
 • Renovarea și dotarea clădirilor publice (ex. cămine culturale);
 • Mutarea și reconstrucția clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure, etc);
 • Schimbarea funcției clădirilor, ca de exemplu casă în casă muzeu, șura pentru alte activități economice sau pentru locuit; Mărirea gradului de confort al unei clădiri (alimentare apă, canalizare, anexe în cazul în care clădirea nu dispune);
 • Modernizarea centralei termice, dacă aceasta presupune și trecerea la o variantă de tehnologie bazată pe energie regenerabilă (de exemplu lemn-gaz metan, peleți, colectoare solare etc) în situația în care este vorba de clădiri publice;
 • Renovare/restaurare, modificare porți, garduri;
 • Realizarea unor trasee de patrimoniu (turism  cultural) axate pe promovarea operelor de valoare și a unor personalități reprezentative zonelor.

Pentru proiecte de servicii:

 • Organizarea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu scopul menținerii tradițiilor locale, ca o valoare importantă în oferta turistică a zonei și a prevenirii marginalizării persoanelor vârstnice și depopulării;
 • Organizarea evenimentelor și programelor care deservesc dezvoltarea sensibilizării tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității locale, cu scopul de a crește sensibilitatea generației noi asupra valorilor existente în zonă;
 • Organizarea evenimentelor care au ca scop menținerea și dezvoltarea identității locale a zonei, consolidarea cooperării economice durabile pe teritoriul LEADER – Organizarea de evenimente cu scopul sprijinirii consumului conștient și a stilului de viață sănătos;
 • Susținerea evenimentelor sportive și culturale în legătură cu specificul teritorial;
 • Organizare de târguri;
 • Investițiile sunt eligibile, dacă deservesc acțiunile, de exemplu achiziționarea de corturi, scene mobile etc. legate de organizare evenimente.

Acțiuni neeligibile: Contribuția în natură; Costuri operaționale inclusiv costuri de întreținere și chirie.

7. Condiții de eligibilitate

Proiecte de investiții:

 • Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul GAL Constanța Centru și vor fi dezvoltate în concordanță cu obiectivele operaționale identificate la nivelul teritoriului;
 • Nu este permisă dubla finanțare a aceleiași activități/investiții din alte fonduri comunitare sau naționale;
 • Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției;
 • Prin memoriul justificativ/ studiul de fezabilitate/DALI, proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea și necesitatea socio-economică a investiției;
 • Investiția trebuie să urmărească Planul Urbanistic General;
 • Construcția, modernizarea și extinderea clădirilor trebuie să respecte/ păstreze arhitectura specifică locală; beneficiarul se angajează să asigure mentenanța investiției;
 • Angajament din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional în circuitul turistic/va asigura vizibilitatea clădirii renovate.

Proiecte de servicii: Persoanele beneficiare ale activităților culturale trebuie să facă parte din grupul țintă și să aibă domiciliul într-unul din UAT-urile din teritoriul GAL.

8. Criterii de selecție

 • Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă: dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă.
 • Principiul susținerii acelor proiecte care promovează cultura și tradițiile locale.
 • Principiul complementarietății cu alte investiții realizate în cadrul aceleiași SDL. Vor avea prioritate solicitanții care au beneficiat anterior de sprijin prin măsura M4/6B sau M6/6B.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit (pentru solicitanții care sunt: comune, parteneriate, unități de cult, întreprinderi sociale); 90% pentru investiții generatoare de venit (pentru solicitanții care sunt persoane juridice private).

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 Euro și 200.000 Euro.

Această valoare a fost stabilită în funcție de:

-           Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL:  Această măsură de sprijin pentru reabilitarea patrimoniului local este încadrată pe prioritatea P6, care ocupă o pondere de 53,30% din totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare, având în vedere în primul rând bugetul redus al GAL Constanța Centru (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită astfel: 20% reprezentând cheltuielile de funcționare și animare ale GAL, restul de 80% fiind împărțiti în mod echilibrat între domeniul privat și între domeniul public și societatea civilă. Ținând cont că investițiile de reabilitare al patrimoniului sunt destul de costisitoare s-a decis alocarea unei sume mai mari din bugetul GAL-ului pentru această măsură, astfel încât să conducă la creșterea atractivității zonei.

10. Indicatori de monitorizare

 • Populația netă care beneficiează de servicii/ infrastructuri îmbunătățite.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro