Programul Leader - galconstantacentru.ro
Luni, 16-05-2022 12:30:22
galconstantacentru.ro

Programul Leader

LEADER reprezintă o metodă de mobilizare și de promovare a dezvoltării rurale în comunitățile rurale locale. Ținând cont de nevoile și de prioritățile specifice teritoriului acoperit de GAL Constanța Centru, prin intermediul LEADER, capacitatea locală va putea fi consolidată, astfel încât acest parteneriat local să poată să adopte noi modalități de soluționare a problemelor existente la nivelul teritoriului și să fructifice oportunitățile din zonă. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul adoptării unei strategii de dezvoltare locală care să conducă la reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre rural și urban.

LEADER vine în completarea altor programe și proiecte dezvoltate la nivel local, strategia de dezvoltare locală fiind personalizată la nivelul teritoriului acoperit de GAL Constanța Centru.

Legăturile între acțiunile de dezvoltare rurală plasate sub responsabilitatea comunității conduc la dezvoltarea teritoriului acoperit de parteneriat. Acest lucru este posibil prin analizarea potențialului zonei și a analizei SWOT a teritoriului, prin stabilirea unor obiective SMART, a unui plan de acțiune care să transpună obiectivele în acțiuni, prin conceperea unei proceduri de monitorizare și a unui plan financiar bine structurat în funcție de nevoile zonei.

Nevoile de la nivel local sunt multe şi variate fiind conştientizate mai clar de către comunităţile locale. Prin abordarea de tip bottom-up (de jos-în-sus), GAL-ul va putea să elaboreze și să implementeze o strategie integrată și multisectorială de dezvoltare locală care să mobilizeze comunitățile locale în vederea accesării programelor și măsurilor pentru care primește sprijin.

LEADER este un instrument eficient pentru punerea în practică a politicilor de dezvoltare locală, care va conduce la îmbunătățirea calității vieții, la accelerarea evoluției structurale și la o dezvoltare sustenabilă a teritoriului.

Orice comunitate trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa în viitor. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate administrativă haotică, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi se consumă iraţional resurse preţioase. Experienţa internaţională a arătat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel mai bine atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel strategic.

Implicarea actorilor locali în dezvoltarea propriilor zone, va contribui la realizarea unei dezvoltări dinamice sprijinită de o strategie de dezvoltare locală elaborată şi implementată local şi administrată de reprezentanţi ai GAL Constanța Centru care vor reprezenta interlocutorii populaţiei din teritoriile respective în vederea îmbunătăţirii continue a strategiei şi a acţiunilor ce vor fi implementate.

Teritoriul GAL Constanţa Centru se află în regiunea de dezvoltare Sud-Est a României şi acoperă zona centrală a Judeţului Constanţa. GAL Constanța Centru reprezintă un parteneriat public-privat, cu o populație de 33.640 locuitori, dispersată pe o suprafață totală de 762,21 kmp, însumând 9 unități administrativ teritoriale - comuna Castelu, comuna Cuza Vodă, comuna Grădina, comuna Lumina, comuna Mihail Kogălniceanu, comuna Pantelimon, comuna Siliștea, comuna Târgușor și comuna Vulturu.

Strategia de dezvoltare locală a GAL Constanța Centru este structurată ținând cont de prevederile Regulamentului UE nr. 1305/2013 și prin acțiuni care să contribuie la obiectivele transversale ale FEADR(inovare, mediu și climă) și care vor genera valoare adăugată în teritoriu, în funcție de nevoile identificate prin analiza diagnostic.

Viziunea și misiunea GAL Constanța Centru vizează creșterea nivelului și calității vieții ca urmare a dezvoltării teritoriului GAL Constanța Centru prin investiții socio-economice și edilitare corelate cu valorificarea rațională a resurselor locale.

Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL Constanța Centru sunt conforme cu obiectivele de dezvoltare rurală precizate în Reg. UE nr. 1305/2013, art 4, respectiv:

  • Favorizarea competitivității agriculturii;
  • Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
  • Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

            Această strategie de dezvoltare locală s-a construit pe potențarea punctelor tari, atenuarea punctelor slabe și folosirea oportunităților, combinând trei priorități și anume creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin promovarea tehnologiilor inovatoare, dezvoltarea și diversificarea sectoarelor economice și creșterea calității vieții prin incluziune socială și prin încurajarea dezvoltării locale, de unde caracterul integrat al strategiei.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro