Planul de actiune - galconstantacentru.ro
Joi, 07-07-2022 08:23:23
galconstantacentru.ro

Planul de actiune

Planul de acțiune al GAL Constanța Centru (2016-2023):

*Planul de acțiune a fost stabilit plecând de la L5, Anul 2016, deoarece în această lună se va demara procedura de evaluare a Strategiilor de Dezvoltare Locală, necunoscând luna în care se va încheia această procedură. Prin urmare implementarea SDL va începe odată cu aprobarea acesteia.

  1. Stabilirea resurselor administrative ale GAL Constanța Centru:

Termenul de realizare: Anul 2016: L1-L6, L7-L12.  Modalități de realizare: Sediul GAL Constanța Centru se va muta în incinta Căminului Cultural din comuna Mihail Kogălniceanu. Vechiul Statut al Asociației va fi revizuit și se vor definitiva noile organe de conducere, control și administrare ale GAL Constanța Centru în concordanță cu SDL aprobată. Se vor  efectua angajări de personal (1 manager/responsabil administrativ, 1 responsabil cu animarea teritoriului, 2 responsabili cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ce se vor implementa) și se va ține cont de externalizarea serviciilor acolo unde este cazul (servicii financiare-contabile, servicii de consultanță, servicii de audit). Responsabil: Adunarea Generală, Consiliul Director. Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse vor proveni din următoarele surse: sm 19.4 –”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”. Bugetul alocat costurilor de funcționare și de animare ale GAL Constanța Centru pentru perioada 2014-2020, va fi de 283.695 euro și reprezintă 20% din costurile publice totale efectuate pentru această strategie așa cum reiese din planul financiar și din resursele externe existente - echipamente de funcționare achiziționate în perioada de funcționare 2007-2013: aparatură IT și obiecte de birotică (4 laptopuri, 1 Xerox/Multifunctional/Scanner1 Imprimantă, 1 Router Internet, 2 videoproiectoare, 3 telefoane mobile, 1 flipchart). O parte dintre aceste resurse materiale au ieșit din perioada de garanție și s-au depreciat, motiv pentru care vor trebui înlocuite în noua perioadă de funcționare. De asemenea va fi necesară acoperirea cheltuielilor aferente sediului administrativ al GAL (închiriere și cheltuieli cu utilitățile lunare), dotarea sediului - achiziționarea de echipamente și consumabile necesare funcționării GAL, cheltuieli de personal (salarii și diurne pentru deplasările în teritoriu).

 

  1. Pregătirea și publicarea apelurilor de selecție, în conformitate cu SDL:

Termenul de realizare: Apelurile de selecție vor fi lansate în funcție de prioritizarea și finalizarea ghidurilor măsurilor, perioada de depunere a proiectelor pentru fiecare măsură fiind de 30 zile cu posibilitate de prelungire; Anul 2017 L1-L6: se va lansa cu prioritate măsura M4/6B, astfel încât GAL Constanța Centru să poată să furnizeze AM POCU lista proiectelor care vizează infrastructura socială urmată de M1/2A, M2/2B și M3/6A; Anul 2017 L7-L12: M5/6B și M6/6B.  Apel de selecție anual realocare sau suplimentare bugetară în Anul 2018 – 1 sesiune de depunere în intervalul L1-L6, respectiv a 2-a sesiune de depunere în intervalul L7-L12, iar pentru intervalul 2019-2023, 2 sesiuni de depunere în intervalul L1-L6. Modalități de realizare: Se va pregăti câte un ghid al solicitantului pentru fiecare măsură în parte având ca suport fișele măsurilor din SDL aprobată. Se vor publica apelurile de selecţie aferente fiecărei măsuri prin intermediul mijloacelor de informare presă locală, pagina web, etc. Solicitanții vor putea depune planurile de afaceri ținând cont de criteriile de eligibilitate stabilite pentru fiecare măsură la sediul GAL Constanța Centru atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic în intervalul de timp precizat în apelul de selecție. În cazul în care bugetul alocat fiecărei măsuri nu se va contracta în totalitate, se va face o realocare bugetară în funcție de nevoile și de cerințele din teritoriu prin lansarea unui nou apel de selecție. Responsabil: managerul GAL Constanța Centru, Adunarea Generală, Consiliul Director. Resurse financiare și materiale necesare: consumabile și materiale de promovare, consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de realizarea ghidurilor măsurilor.

  1. Animarea teritoriului

Termenul de realizare: intervalul - Anul 2016 L1-L6 - Anul 2023 L1-L6 (activitate continuă). Modalități de realizare: comunicarea în permanență cu comunitatea locală pentru a identifica nevoile exprimate de actorii dezvoltării rurale prin întâlniri și evenimente publice, mass media locală, pliante și publicații proprii, pagina de internet a GAL Constanța Centru. Prin intermediul acestor instrumente vor fi lansate propuneri de direcții de acțiune pentru posibilii beneficiari și se va oferi suport tehnic în vederea elaborării planului de afaceri. Responsabil: responsabilul cu animarea, managerul GAL Constanța Centru. Resurse financiare și materiale necesare: materiale de promovare sau de informare, mijloc de transport pentru deplasare, diurnă de deplasare.

  1. Analiza, evaluarea și selecția proiectelor

Termenul de realizare:  S-au luat în calcul 2 luni de zile pentru fiecare apel de selecție: Anul 2017 L1-L6 până în Anul 2023 L7-L12. Modalități de realizare: Comitetul de Selecție va verifica dacă proiectul este conform cu cerințele stipulate în ghid și va verifica dacă au fost respectate criteriile de eligibilitate. Proiectele selectate vor fi depuse de către GAL la CRFIR. Structurile teritoriale ale AFIR vor verifica eligibilitatea proiectelor și vor efectua verificări pe teren. CRFIR va transmite o notificare către beneficiar și către GAL, cu privire la aprobarea sau neaprobarea proiectului. În cazul existenței contestațiilor se va emite un raport de contestații semnat de către membrii Comisiei de Contestații. Dacă proiectul este aprobat se va încheia contractul între beneficiar si CRFIR. Responsabil: Comitetul de Selecție, Adunarea Generală, Comisia de Contestații, responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor, managerul GAL Constanța Centru. Resurse financiare și materiale necesare: elemente de logistică pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale Comitetului de Selecție.

 

 

 

  1. Monitorizarea și evaluarea implementării strategiei

Termenul de realizare: intervalul - Anul 2016 L1-L6 – Anul 2023 L7-L12 (activitate continuă). Modalități de realizare: Evaluarea se va face prin rapoarte trimestriale și anuale de progres. GAL Constanța Centru va elabora un Plan de Evaluare care va descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL. Monitorizarea se va realiza prin supravegherea și controlul gestiunii financiar-contabile a GAL-ului și a modului în care este administrat patrimoniul și se vor efectua controale asupra tuturor operaţiunilor finanţate prin verificarea cheltuielilor efectuate prin întocmirea de rapoarte financiar-contabile. Responsabil: Adunarea Generală, Consiliul Director, 1 auditor (serviciu externalizat), 1 consultant – dacă este cazul (serviciu externalizat), responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ținând cont de principiile care guvernează conflictul de interese, managerul GAL Constanța Centru, responsabilul financiar-contabil (serviciu externalizat), cenzorul. Resurse financiare și materiale necesare: consumabile legate de monitorizarea și evaluarea implementării strategiei, consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei, audit, seminarii și grupuri de lucru pentru instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL.

  1. Verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în care GAL este beneficiar)

Termenul de realizare: Nu se poate estima o dată calendaristică având în vedere că durata de implementare a proiectelor pot să difere. Modalități de realizare: verificarea documentației tehnico-financiare din dosarul cererii de plată care trebuie să corespundă cu instrucțiunile din contractul de finanțare. Responsabil: managerul GAL Constanța Centru, 1 consultant extern (dacă este cazul). Resurse financiare și materiale necesare: consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei, consumabile.

  1. Monitorizarea proiectelor contractate

Termenul de realizare:  Modalități de realizare: proiectele contractate în cadrul GAL vor fi monitorizate pe o perioadă de 7 ani de zile. Monitorizarea proiectelor contractate se va realiza prin respectarea indicatorilor de monitorizare asumați prin planul de afaceri. Responsabil: Consiliul Director, managerul GAL Constanța Centru, 1 consultant extern (dacă este cazul), responsabilii cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor ținând cont de principiile care guvernează conflictul de interese. Resurse financiare și materiale necesare: consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea strategiei.

  1. Întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și animare

Termenul de realizare: Intervalul - Anul 2016 L1-L6 – Anul 2023 L7-L12 (acțiune continuă). Modalități de realizare: achizițiile aferente costurilor de funcționare și animare vor fi realizate în urma avizării procedurii de achiziții de către AFIR. GAL Constanța Centru va contacta furnizorii și va încheia contracte de prestări servicii/furnizare bunuri și va efectua procedura de achiziții. Deasemenea toate costurile vor fi suportate integral de GAL Constanța Centru și rambursate de către AFIR în urma avizării cererilor de plată depuse de către GAL Constanța Centru, cu posibilitatea solicitării unui avans. Responsabil: managerul GAL Constanța Centru, 1 contabil (serviciu externalizat). Resurse financiare și materiale necesare: consumabile.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro