Obiective, priorităţi și domenii de intervenție - galconstantacentru.ro
Joi, 07-07-2022 07:53:21
galconstantacentru.ro

Obiective, priorităţi și domenii de intervenție

Obiectivul de dezvoltare rurală 1 Obiective transversale

Favorizarea competitivității agriculturii

(P2)

Priorități de dezvoltare rurală

Domenii de Intervenție

Măsuri

Indicatori de rezultat

P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

 

2A) Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole

M1 Înființare și modernizare exploatații agricole

 

2 exploatații agricole/beneficiari sprijiniti

2B) Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor

M2 Înstalarea tinerilor fermieri

3 exploatații agricole/beneficiari sprijiniți

Obiectivul de dezvoltare rurală 2

Obiective transversale

Asigurarea gestionării durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice

(P5)

P5: Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și reziliență la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic

5D) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură

M1 Înființare și modernizare exploatații agricole

 

10 Ha sprijinite

M2 Înstalarea tinerilor fermieri

10 ha sprijinite

Obiectivul de dezvoltare rurală 3 Obiective transversale

 

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunitățiilor rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

 

(P6)

Priorități de dezvoltare rurală

Domenii de Intervenție

Măsuri

Indicatori de rezultat

P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

 

6A) Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă

M1 Înființare și modernizare exploatații agricole

3 locuri de muncă create

M3 Investiții în afaceri non-agricole

2 locuri de muncă create

6B) Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

 

M3 Investiții în afaceri non-agricole

100 locuitori care beneficiează de servicii

M4 Investiții în infrastructură socială

700 locuitori care beneficiează de servicii

M5 Sprijin pentru conservarea patrimoniului

3.000 locuitori care beneficiează de servicii/infrastructură îmbunătățite

M6 Investiții în infrastructura de bază la scară mică

3.000 locuitori care beneficiează de servicii/infrastructură îmbunătățite

 

Tabelul 2: Indicatori de monitorizare specifici domeniilor de intervenție

Domenii de intervenție

Indicator de monitorizare

1A

-

1B

-

1C

-

2A, 2B, 2C+

5 exploatații agricole /beneficiari sprijiniți

3A, 3B

-

4A, 4B, 4C

-

4A, 4B, 4C

-

5A

-

5B, 5C

-

5D

20 ha

5E

-

6A

5 locuri de muncă

6B

6.000 locuitori

6C

-

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro