M6/6B - Fisa masurii - galconstantacentru.ro
Miercuri, 10-08-2022 05:45:49
galconstantacentru.ro

M6/6B - Fisa masurii

FIȘA MĂSURII

 

Denumirea măsurii – Investiții în infrastructura de bază la scară mică
Codul măsurii: M6/6B
Tipul măsurii: INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii

Justificare și corelare cu analiza SWOT: Această măsură este fundamentată pe o alternativă strategică de tip WT, care urmărește minimizarea punctelor slabe și a amenințărilor și WO prin utilizarea punctelor tari și fructificarea oportunităților.

Prin analiza SWOT au fost identificate următoarele:

-           Lipsa sau deficiența infrastructurii de bază, aspect care conduce la un impact negativ asupra atractivității zonei, dezvoltării economice și calității vieții.

-           Creșterea gradului sărăciei din cauza izolării geografice a unor zone față de polii de dezvoltare economică și accesul dificil la serviciile sociale și educaționale. Conform listei UAT-urilor cu valorile IDUL mai mici sau egale cu 55, la nivelul teritoriului GAL Constanța Centru, cinci din nouă comune sunt încadrate ca zone sărace: comuna Pantelimon, comuna Siliștea, comuna Târgușor, comuna Vulturu, comuna Grădina.

-           Drumurile comunale au o stare precară: nu sunt astfaltate corespunzător, ceea ce conduce la un acces îngreunat în teritoriu.

-           Realizarea/extinderea/finalizarea rețelei de aimentare cu apă/ canalizare și a stațiilor de apurare. Modul de distribuţie a apei se face în: sistem centralizat (comunele Lumina, Castelu, Mihail Kogălniceanu, Siliștea au contract cu SC RAJA SA Constanța, în timp ce alte comune prezintă propriul sistem centralizat– din amestecul surselor de suprafață și profunzime), celelalte localități și o parte din satele aferente comunelor de mai sus, alimentându-se cu apă potabilă din surse de profunzime reprezentate de foraje cu adâncimi variate și prin sistem individual, reprezentat de fântâni individuale sau publice, izvoare şi cişmele , respectiv surse de apă ce folosesc pânză freatică, adică apă subterană aflată la mică adâncime. Prin urmare pânza freatică este afectată în urma forării.

-           Infrastructura socio-educațională actuală nu are capacitatea de a susține un nivel decent de trai în teritoriul acoperit de GAL Constanța Centru. Educația antepreșcolară (creșe) este inexistentă, în contextul în care, la nivelul teritoriului GAL Constanța Centru au fost identificați un număr de 2.426 copii, cu vârste cuprinse între 0 și 4 ani (Sursa: INS 2011). Educația preșcolară (grădinițe) se confruntă cu un deficit major în ceea ce privește infrastructura. Astfel din datele furnizate de INS în perioada 2011-2014, au fost identificate doar 2 unități preșcolare independente (care nu se află în incinta școlilor)pe tot teritoriul GAL Constanța Centru, în comunele Lumina și Mihail Kogălniceanu, celelalte grădinițe funcționând în cadrul unităților școlare primare, gimnaziale și liceale, raportându-se în anul 2014 o medie de 1.125 copii înscriși în cadrul grădinițelor.

-           Slaba promovare a activităților de tip after-school, aspect care conduce la inegalitatea de șansă între copiii de aceeași vârstă din mediul urban, respectiv din mediul rural. Activitățile extracuriculare și recreative din teritoriul GAL Constanța Centru nu reprezintă o prioritate pentru părinți și nici pentru autoritățile locale din diverse motive: calitatea scăzută a vieții, lipsurile materiale, accesului precar la serviciile de educație și protecție socială, etc.

-           Creșterea atractivității și accesibilității teritoriului GAL Constanța Centru prin îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de bază la scară mică. Investițiile în dezvoltarea și modernizarea sistemelor de apă/apă uzată adaptată la standarde și a rețelelor de drumuri de interes local vor conduce la creșterea calității vieții și la revitalizarea economiei rurale. 

Obiectiv de dezvoltare rurală al Reg.(UE) nr.1305/2013: III) obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

Obiective specifice ale măsurii:

 • Creșterea calității vieții;
 • Cresterea numărului de locuitori din zonele rurale care beneficiază de servicii îmbunătățite;
 • Crearea de noi locuri de muncă.

Măsură contribuie la prioritea P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 - Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale, din Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție 6B – Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, art 5, prin punctul 6) promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale.

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: M6 este complementară cu M4 – Investiții în infrastructura socială și cu M5 – Sprijin pentru dezvoltarea patrimoniului, întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale, iar printre beneficiarii direcți ai acestor măsuri se află și beneficiarii direcți ai M6 (ONG-uri, comunele și asociațiile acestora, etc) iar beneficiarii indirecți sunt comuni tuturor măsurilor - populația locală, persoanele active din mediul rural. Prin faptul că M4 și M5 sunt complementare cu M6 este respectat criteriul de selecție CS 4.2: Complementarietatea intervențiilor propuse în SDL.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6 este sinergică cu M3 – Investiții în afaceri non-agricole și M4 – Investiții în infrastructura socială și cu M5 - Sprijin pentru dezvoltarea patrimoniului, întrucât vizează încurajarea dezvoltării locale și contribuie la aceeași prioritate de dezvoltare rurală P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Deoarece aceste patru măsuri contribuie la aceeași prioritate este atins criteriul de selecție CS 4.1 Sinergia dintre măsurile propuse.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale și a sistemelor de alimentare cu apă/apă uzată, precum și investițiile în infrastructura socială și educațională vor aduce un plus de valoarea teritoriului GAL Constanța Centru, prin asigurarea condițiilor de bază de sănătate pentru populația din teritoriu, protecția mediului, accesibilității la punctele de interes din teritoriu și facilitarea accesului la infrastructura educațională și socială, în vederea dezvoltării unei economii rurale competitive.

3. Trimiteri la alte acte legislative

 • Reg. (UE) 1303/2013, Reg. (UE) 1305/2013, Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. Nr. 1407/2013;
 • Legislația națională privind regimul drumurilor și al apelor/apelor uzate;
 • Legislația națională cu incidență asupra infrastructurii aferente serviciilor educaționale și sociale.

 

 

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

            Beneficiari direcți:

 • comunele și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;
 • ONG-uri pentru investiții în infrastructura educațională (grădinițe) și socială (creșe și infrastructura de tip after-school).

Beneficiari indirecți: populația locală, persoane active din mediul rural.

Complementarietatea M6/6B: prezenta măsură se adresează inclusiv celor care au beneficiat de finanțare direct sau indirect (în calitate de beneficiar final) pe măsura M4/6B sau M5/6B, după cum urmează:

 • beneficiari direcți: autorități publice locale și asociațiile acestora care au beneficiat de sprijin în cadrul M4/6B sau M5/6B și doresc să acceseze M6/6B
 • beneficiarii indirecți: persoanele active din mediul rural care s-au aflat în grupul țintă al M4/6B sau M5/6B și vor să acceseze M6/6B.

5. Tip de sprijin (conform art. 67 din Reg. (UE) nr. 1303/2013)

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

            Acțiuni eligibile specifice:

Acțiuni imateriale:

 • Costurile generale ocazionate de cheltuielile cu construcția sau renovarea de bunuri imobile și achiziționarea sau cumpărarea prin leasing de mașini și echipamente noi, în limita valorii pe piața a activului precum și onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studiile de fezabilitate, vor fi realizate în limita de a 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd și construcții-montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd achiziția simplă.         

            Acțiuni materiale:

Infrastructura rutieră de interes local și infrastructura de apă/apă uzată

 • Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă;
 • Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei publice de apă uzată;
 • Construcția/extinderea și/sau modernizarea rețelei de drumuri de interes local.

Infrastructură educațională

 • Înființarea și modernizarea (incluziv dotarea) grădinițelor – inclusiv a celor din incinta școlilor.
 • Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) instituțiilor de învățământ secundar superior, filiera tehnologică cu profil resurse umane și protecția mediului și a școlilor profesionale din domeniu agricol.

Infrastructură socială

 • Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor, precum și a infrastructurii de tip after-school, inclusiv a celor din incinta școlilor din mediul rural.

            Acțiuni neeligibile specifice:

 • Investiții în infrastructura de apă/apă uzată pentru localitățile rurale care intră sub incidența proiectelor regionale finanțate prin POS Mediu.

 

 

 

7. Condiții de eligibilitate

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili;
 • Proiectele finanțate se vor implementa obligatoriu în teritoriul Grupului de Acțiune Locală și vor fi dezvoltate în concordanță cu obiectivele operaționale identificate la nivelul teritoriului;
 • Nu este permisă dubla finanțare a aceleași activități/investiții din alte fonduri comunitare sau naționale;
 • Solicitantul trebuie să prezinte toate avizele și autorizațiile necesare investiției;
 • Solicitantul trebuie să se angajeze să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată;
 • Investiția trebuie să se încadreze în ce puțin unul din tipurile de sprijin prezentate prin măsură;
 • Investiția trebuie să respecte Planul Urbanistic General;
 • Investiția trebuie să demonstreze necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al acesteia;
 • Investiția în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să fie în conformitate cu Master Planurile aprobate pentru apă/apă uzată;
 • Proiectul de investiții în infrastructura de apă/apă uzată trebuie să dețină avizul Operatorului Regional ce atestă funcționalitatea sistemului și conformitatea pentru soluția de funcționare;
 • Investiția în sistemul de alimentare cu apă trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.

8. Criterii de selecție

 • Principiul prioritizării tipului de investiții, în sensul prioritizării investițiilor în infrastructura de apă/apă uzată și socio-educaționale;
 • Principiul gradului de acoperire al populației deservite;
 • Principiul complementarietății cu alte investiții realizate în cadrul aceleiași SDL. Vor avea prioritate solicitanții care au beneficiat anterior de sprijin prin măsura M4/6B sau M5/6B.

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Intensitatea sprijinului va fi de:

 • 100% pentru investiții negeneratoare de venit;
 • 90% pentru investiții generatoare de venit (pentru solicitanții care sunt persoane juridice private, motivați de crearea de noi locuri de muncă) – doar în cazul investițiilor în grădinițele și creșele din afara incintei școlilor.

Valoarea proiectelor poate fi cuprinsă între 5.000 Euro și 200.000 Euro.

Această valoare a fost stabilită în funcție de:

-           Obiectivele, prioritățile și bugetul SDL: Această măsură de sprijin pentru reabilitarea patrimoniului local este încadrată în prioritatea P6, care ocupă o pondere de 53,30% din totalul bugetului disponibil pentru prezenta SDL. S-a optat pentru această partajare, având în vedere în primul rând bugetul redus al GAL Constanța Centru (1.418.476 euro), sumă care a fost împărțită astfel: 20% reprezentând cheltuielile de funcționare și animare ale GAL, restul de 80% fiind împărțiti în mod echilibrat între domeniul privat și între domeniul public și societatea civilă. Ținând cont că investițiile de reabilitare a infrastructurii de bază la scară mică și socio-educaționale sunt destul de costisitoare s-a decis alocarea unei sume mai mari din bugetul GAL-ului pentru această măsură, astfel încât să se stimuleze creșterea calității vieții în localitățile din teritoriul GAL Constanța Centru.

10. Indicatori de monitorizare

 • Populația netă care beneficiează de servicii/ infrastructuri îmbunătățite.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt important!

Beneficiarii vor respecta rezonabilitatea prețurilor prin „încadrarea în prețurile stabilite în BAZA DE DATE PREȚURI DE REFERINȚĂ a AFIR”, iar în cazul în care nu se identifică în această bază de date, prezentarea ofertelor corespunzătoare tipului de achiziție realizată: o ofertă de prețuri sub 15.000 euro și două oferte pentru prețuri peste 15.000 euro